Conversatie beginnen

2021 - Releasenotes februari, week 5, versie 4.97.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura, hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie

Tarieven voor RMA en wijziging tarieven Achmea en CaresQ
De tarieven voor RMA zijn bekend en doorgevoerd. Voor Achmea zijn de tarieven gewijzigd. Mocht u het jaarwerk al gedaan hebben, dan dient u mogelijk stap 2 voor Achmea te herhalen om de juiste tarieven door te voeren. Dit is relevant wanneer u gebruik gemaakt heeft van een van de volgende tarieflijsten in Incura:

 • Fysiotherapie Achmea: LAND.BASIS, LAND_MOD.VVERBETEREN en LAND_OVERGANGPLUS
 • Oefentherapie Achmea: LAND.BASIS en LAND_PLUS
 • Logopedie Achmea: LAND.BASIS, REGIO.BASIS, CARESQ.A

In alle overige gevallen zijn de brontarieven ongewijzigd gebleven!

Fysiotherapie, oefentherapie

Vragenlijsten GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)
Omdat bij de Gecombineerde Leefstijl interventie sommige verzekeraars een aantal vragenlijsten verplicht stelt, zijn de volgende vragenlijsten toegevoegd:

 • STOP-BANG slaap apnoe Vragenlijst
 • Beweegscore
 • Vragenlijst beweeggedrag
 • EQ-5D-5L (NL)
 • WHO (vijf) Welzijnsindex (1999 versie)

Om deze vragenlijsten beschikbaar te stellen, dient u de meetinstrumenten bij te werken via Beheer > Instrumentbeheer > ‘bijwerken instrumenten’.

Logopedie

Vragenlijsten COVID-19

Voor de logopedie is de onderstaande COVID-19 herstelzorg vragenlijst toegevoegd:

 • VASH-C VRAGENLIJST ADEM - STEM - HOESTEN NA COVID-19

Om deze vragenlijsten beschikbaar te stellen dient u de meetinstrumenten bij te werken via Beheer > Instrumentbeheer > ‘bijwerken instrumenten’.

Fysiotherapie

Markering veld ‘gebruikte meetinstrumenten’
In het formulier ‘Onderzoek’ is het veld ‘gebruikte meetinstrumenten’ nu geel gekleurd onder de kwaliteitsmarkeringen ‘richtlijn dossiervoering 2019 (KNGF)’. In de richtlijn staat hierover:

“Toepassing van een meetinstrument is echter niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen.”

Hiermee zijn de markeringen ook in Incura veranderd van rood naar geel.

Naamsverandering veld

Voor de fysiotherapie is een aantal velden van naam veranderd in deze release:

 • in het formulier ‘Dossier fysiotherapie’ is in de vorige release per abuis het verkeerde veld van naam veranderd. Het veld ‘notities’ onder onderzoek heet nu weer ‘notities’ en het veld ‘notities’ onder anamnese heet nu ‘Beperkingen in activiteiten en participatie’, conform de richtlijn;
 • het veld 'Indicatie verder onderzoek' in de screening is hernoemd naar 'indicatie verder fysiotherapeutisch onderzoek', conform de richtlijn;
 • onder het onderzoek is het veld 'Bevindingen activiteitenonderzoek' hernoemd naar 'Bevindingen / diagnostische verrichtingen’, ook conform de richtlijn.

COVID richtlijn
De COVID herstelzorg richtlijn is onder de meetinstrumenten toegevoegd. Bij het toevoegen van een nieuw meetinstrument kunt u nu selecteren op deze richtlijn om te zien welke vragenlijsten allemaal in deze richtlijn staan. Voor deze richtlijn is het ‘KNGF standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 versie 2.0’ aangehouden.

LDF aanleveringen 8.0
De nieuwe specificaties voor het LDF zijn geïmplementeerd. U kunt hierdoor aanleveringen blijven doen aan het LDF. De prognose van het aantal behandelingen is met de nieuwe specificaties toegevoegd. Deze kunt u invullen onder het behandelplan bij ‘tijdspad en realisatie’ de velden ‘start’- en ‘einddatum’ of ‘tijdspad’ i.c.m. het veld ‘behandelfrequentie’.
Daarnaast zijn de onderstaande vragenlijsten toegevoegd. Deze vragenlijsten gaan, indien afgenomen, ook mee in de aanlevering naar het LDF met de scores.
Om deze vragenlijsten beschikbaar te stellen dient u de meetinstrumenten bij te werken via Beheer > Instrumentbeheer > ‘bijwerken instrumenten’.

Vragenlijsten:

 • PROMIS global health
 • Vragenlijst Patiënt specifieke goal setting methode (PSG)
 • Borgschaal voor vermoeidheid
 • Borgschaal voor dyspneu
 • TSK-NL Heart / Tampa/kinesiofobie Hart-NL
 • Incontinence Severity Index
 • Shuttle Walk Test - endurance, ESWT
 • Short Nutritional Assesment Questionnaire 65+, SNAQ65+
 • Plagiocephalometrie
 • USER-Participatie ( USER-Participatie) 2010
 • Hartrevalidatie baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • Hartrevalidatie vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • COPD baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • COPD vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • COVID-Addition List / COVID-AL nulmeting
 • COVID-Addition List / COVID-AL vervolgmeting
 • Activiteitenmeter
 • Claudicatio vragenlijst 5 (deze komt in plaats van Claudicatio vragenlijst 4)
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen